[800x600] 773010b.jpg

Poslední stroj řady - 773 010-4 v Lovinobani - červen 2003.

Foto:
Ivo Valent