[800x600] 753kabi1.jpg

Pohled do kabiny lokomotivy 753 237-7.

Foto:
Jaroslav Chaloupka