[1024x690] 720497a.jpg

Odstaven√° lokomotiva T435.0497 byla zdokumentov√°na v depu Poprad 7.1.1986.

Foto:
Ladislav Kroul